Start   Rådgivning   Utbildning   Konsulten   Q+E   Partners   Aktuellt   In English

 
Rådgivning
 
Vi erbjuder rådgivning och utbildning inom följande områden:
 
Kvalitet
Stöd vid införande av ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001 och FR2000
+ ledningsseminarium
+ nulägesanalys och förslag till åtgärder
+ information och utbildning
+ stöd vid utformning och införande av rutiner
+ visuella ledningssystem, processbeskrivningar, dokumentstyrning och dokumenthanteringssystem
+ internrevision och stöd vid extern revision
+ leverantörsbedömning och -värdering
+ revision av leverantörers verksamhetssystem.
Kundorienterad verksamhetsutveckling
Förbättringsarbete enligt SIQs Modell mfl.
+ ledningsseminarium med snabbanalys
+ analys med hjälp av Indicator®
+ nulägesanalys och förslag till åtgärder
+ information om och utbildning i Utmärkelsen Svensk Kvalitet
+ stöd vid beskrivning av verksamheten
+ utvärdering enligt SIQs Modell
+ analys av kvalitetsbristkostnader
+ utbildning i systematiskt förbättringsarbete.
Dokumenthantering
IT-stöd för dokumenthantering
+ förstudie
+ behovsanalys
+ dokumentmallar
+ kravspecifikation
+ stöd vid upphandling.
Miljö
Stöd vid införande av miljöledningssystem enligt ISO 14001 och FR2000
+ ledningsseminarium
+ grund- och vidareutbildningar
+ nulägesanalys, miljöutredning och åtgärdsprogram
+ upprätta miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner.
Hälsa och säkerhet
Stöd vid införande av ledningssystem för arbetsmiljö enligt SIS-OHSAS 18001:2007, systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01 och rutiner för skydd mot olyckor enligt SFS 2003:778
+ information och utbildning
+ upprätta handlingsplaner.
Projektledning
Utbildning och stöd i projektmetodik
+ introduktionsutbildning
+ upprätta projektplaner.
Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet.
 
Senast uppdaterad 2010-10-26